10/12/2022

Είσοδος Μελών


Εγγραφή - Ξέχασα τον κωδικό μου

Ρούσσου Χούρδου 4, 3ος όροφος
712 01 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810 222460, 2810 281101
Fax. 2810 281101
Email. [email protected]
[email protected]

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28_09_10

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ»

Προϋπολογισμού 13.503.078,41 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι κατανεμημένος στα παρακάτω τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ Α) Δίκτυα αποχέτευσης εντός των ορίων ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

με τμηματικό προϋπολογισμό 8.487.318,77 ΕΥΡΩ (επιμετρούμενο τμήμα)

 

και

 

ΤΜΗΜΑ Β) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

με τμηματικό προϋπολογισμό 5.015.759,64ΕΥΡΩ (κατ' αποκοπή τμήμα)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και  β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής-Εθνικοί Πόροι)Η κανονική 3ετής λειτουργία της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων χρηματοδοτείται από Πόρους του  Δήμου Γουβών»

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ υπόδειγμα τύπου Α, που αφορά σε έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α)  και 123 του ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Ειδικότερα:

Για το ΤΜΗΜΑ Α «Δίκτυα αποχέτευσης εντός των ορίων του παλαιού Δήμου Γουβών» δηλαδή για το «ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ» θα εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Για το ΤΜΗΜΑ Β «Επεξεργασία και Διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του Παλαιού Δήμου Γουβών» δηλαδή για το «ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ» θα εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή του άρθρου 8 του Ν. 3669/08.

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοχτώ (18) μήνες αναφέρονται στις εργασίες κατασκευής του όλου έργου, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων και οι τελευταίοι τριάντα έξι (36) μήνες (3χρόνια) στην κανονική λειτουργία της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

 

Στο έργο περιλαμβάνονται τα εξής :

Ø     Η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του οικισμού Γ προτεραιότητας των Κάτω Γουβών

Ø     Η κατασκευή δύο αντλιοστασίων ανύψωσης των λυμάτων των κάτω Γουβών στην ΕΕΛ

Ø     Η κατασκευή αγωγού μεταφοράς των λυμάτων των Γουβών (με βαρύτητα) προς την ΕΕΛ. Ο οικισμός Γούβες δεν είναι οικισμός Γ προτεραιότητας, όμως βρίσκεται πλησίον της προτεινόμενης νέας ΕΕΛ και διαθέτει δίκτυα αποχέτευσης.

Η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Άνω Γούβες (ή Γούβες), Κάτω Γούβες και Γούρνες σε κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Οι οικισμοί Κάτω Γούβες και Γούρνες είναι οικισμοί Γ προτεραιότητας. Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ είναι 9.000 Ι.Κ. (σε ορίζοντα 20ετίας). Στο έργο περιλαμβάνεται ακόμα η κατασκευή του αγωγού διάθεσης της εκροής στον κύριο αποδέκτη και η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ. Περιλαμβάνεται επίσης και η κανονική 3ετής λειτουργία της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων, σύμφωνα με όσα αναλύονται στα τεύχη δημοπράτησης, η προκύπτουσα όμως δαπάνη για τη λειτουργία θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου

.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης, οδός Λασσαίας 1Α- Τ.Κ. 71002, Ηράκλειο Κρήτης, την Τρίτη 28/09/2010 Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 

1                Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

 

α.  Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν :

Κατηγορία

Δαπάνη

(€)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

7.666.909,76

 

5η, 6η εντός νομού και 2Χ4ης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1.941.332,44

3ης, 4ης, 2Χ2ης, 5ης εντός νομού

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1.152.177,96

2ης, 3ης, 4ης εντός νομού

 

β.  προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γ.  προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2                Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας[1].

3                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4                Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της Δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα.

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνο μία τεχνική και οικονομική προσφορά. Δε γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3669/08, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 215.208,40 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 3669/08.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 538.021,00 Ευρώ.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου διατίθενται από τα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης, οδός Λασσαίας 1Α- Τ.Κ. 71002, Ηράκλειο Κρήτης, πληροφορίες κ. Φωτιάδου τηλ. 2810-529100. Τα τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 23/09/2010 και ώρα 2:00 μ.μ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 100,00€ ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης που έχει έδρα το Ηράκλειο, που είναι η Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 26/07/2010

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο:  .................

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

 

 

 [1]      Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.Διαφημιστείτε εδώ